Samfunnsrolle

Etter avviklingen av statskirken og innføringen av et tydeligere skille mellom kirke og stat, er det også færre offentlige oppgaver som hviler på kirken. Kirken har per i dag hovedansvar for gravferd og gravplasser, forvaltningen av dette er en viktig oppgave.

Kirken har også en viktig forvaltningsoppgave hva angår landets felles kulturminner. Kirkebyggene er viktige bygg, ikke bare fordi de inneholder viktig kunst og historie, men også fordi de vitner om landets arkitektoniske historie. Hovedansvaret for ivaretakelse av disse byggene hviler på kirken. Her skal byggene følges opp, ivaretas og restaureres. I mange tilfeller krever dette også et tett samarbeid med offentlige etater, eksempelvis riksantikvaren.

Et meget viktig ansvar som ofte hviler på kirken, er formidling av dødsbudskap. Dette er et samarbeid mellom politietaten og kirken. Ved uventede dødsfall hvor det er behov for varsling av de nærmeste, kontakter politiet kirken slik at det sendes ut en prest for å overbringe det tunge budskapet.

Hvorvidt det er prest eller politi som skal varsle om dødsbudskap, er stadig til debatt. Det er politiet som juridisk sett har ansvaret for dette, men det benyttes ofte prest i stedet for at det sendes ut en politipatrulje – praksisen varierer dog noe fra politidistrikt til politidistrikt.